opiekawniemczech.pl

Lekcja 24 - Weryfikacja języka niemieckiego

Znalazłam na stronie internetowej ofertę firmy Medcare24 . Wypełniłam formularz zgłoszeniowy i jestem umówiona dziś na weryfikację j. niemieckiego. Właśnie dzwoni tel……

 

Znalazłam na stronie internetowej  ofertę firmy Medcare24 . Wypełniłam formularz zgłoszeniowy i jestem umówiona dziś na weryfikację j. niemieckiego. 


Właśnie dzwoni tel……


Medcare24: Guten Tag, ich heiße  Iwona Nowak von Medcare24. 

(Guten tag, iś hajse Iwona Nowak fon medker firundcwanciś.)

Dzień dobry, nazywam się Iwona Nowak z Medcare24. 


B: Guten Tag Frau Iwona. 

(Guten tag frał Iwona.)

Dzień dobry Pani Iwono. 


M: Wir haben Ihr Bewerbungsformular bekommen.  Sie möchten als Betreuerin in Deutschland arbeiten. Ist das richtig? 

(Wir haben ir bewerbungsformular bekomen. Zi myśten als betrojerin in dojczland arbajten. Yst das ryśtiś?)

Otrzymaliśmy Pani formularz zgłoszeniowy. Pani chce pracować jako opiekunka. Zgadza się? 


B: Ja. 

(Ja.)

Tak.


M: Bitte erzählen Sie etwas über sich. Wie heißen sie? Wo wohnen Sie? Wie alt sind Sie?

(Byte ercyjlen zi etwas yber ziś. Wi hajsen zi? Wo wołnen zi? Wi alt zind zi?) 

Proszę opowiedzieć coś o sobie. Jak się Pani nazywa? Gdzie Pani mieszka? Ile ma Pani lat? 


B: Ich heiße Bożena und ich wohne  in Warszawa. Ich bin 56 Jahre alt. 

(I ś hajse Bożena und iś wołne in Warszawa. Iś bin zeksundfynfciś jare alt). 

Nazywam się Bożena i mieszkam w Warszawie. Mam 56 lat. 


M: Frau Bożena, warum möchten Sie als Betreuerin arbeiten? 

(Frał Bożena, warum myśten zi als betrojerin arbajten?)

Pani Bożeno, dlaczego chce Pani pracować jako opiekunka? 


B: Ich mag älteren und Pflegebedürftigen Menschen zu helfen. Ich sorge dafür,  damit sich meine Patienten wohl und sicher fühlen. 

(Iś mag elteren und pflegebedyrftigen menszen cu helfen. Iś zorge dafyr, damit ziś majne Pacjenten wol und ziśer fylen.)

Lubię pomagać osobom potrzebującym i starszym. Dbam o to by moi pacjenci czuli się dobrze i bezpiecznie. 


M: Haben Sie schon als Betreuerin in Deutschland gearbeitet?

(Haben zi szon als betrojerin in dojczland gearbajtet?)

Czy pracowała Pani już jako opiekunka w Niemczech? 


B: Ja.

(Ja)

Tak.


M: Können Sie mir kurz Ihren letzten Patienten beschreiben? 

(Kynen zi mir kurc iren lecten pacjenten beszrajben?)

Czy mogłaby Pani krótko opisać swojego ostatniego podopiecznego?


B: Ja, gerne. Letztens betreute ich einen Mann, der 88 Jahre alt war.  Er wohnte alleine. Er hatte Herzrhythmusstörungen und beginnende Demenz. Aufgrund seines Gesundheitszustands musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. 

(Ja, gerne. Lectens betrojte iś ajnen man, der achtundachziś  jare alt war. Er wołnte alajne. Er hate hercrytmussztyrungen Und beginende Demenc. Ałfgrund zajnes gezundhajtscusztands muste er ins krankenhaus ajngelifert werden.) 

Tak, chętnie. Ostatnio opiekowałam się panem, który miał 88 lat. Mieszkał sam. Miał zaburzenia rytmu serca i początkującą demencję. Wskutek jego stanu zdrowia musiał być przewieziony do szpitala. 


M: Was sind sie von Beruf?

(Was zind zi fon beruf?)

Kim Pani jest z zawodu? 


B: Ich bin Lehrerin. Später machte ich eine Ausbildung als Altenpflegerin. 

(Iś bin lererin. Szpyjter machte iś ajne ałsbildung als altenflegerin.)

Jestem nauczycielką. Później kształciłam się jako opiekunka osób starszych. 


M: Haben Sie Familie? Kinder?

(Haben zi familie?kinder?)

Ma Pani rodzinę? Dzieci?


B: Ja, ich habe schon erwachsene Kinder und sogar schon 4 Enkelkinder. 

(Ja iś habe szon erwaksene kinder und zogar szon fir enkelkinder.)

Tak, mam już dorosłe dzieci i nawet 4 wnuków. 


M: Was machen sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie Hobbys?

(Was machen zi in irer frajcajt? Haben zi hobbis?)

Co robi Pani w wolnym czasie? Ma Pani jakieś hobby?


B: Ja, ich mag kochen und Bücher lesen. 

(Ja, iś mag kochen und byśer lyjzen)

Tak, lubię gotować i czytać książki. 


M: Haben Sie einen Führerschein? 

(Haben zi  ajnen  fyrerszajn?)

Ma Pani prawo jazdy?


B: Ja, schon seit 30 Jahren. 

(Ja, szon zajt drajsiś jaren)

Tak, już od 30-stu lat. 


M: Wann könnten Sie nach Deutschland fahren und die Arbeit anfangen? 

(Wan kynen zi nach dojczland faren und di arbajt anfangen?)

Kiedy może Pani wyjechać do Niemiec i zacząć pracę?


B: Ich könnte schon ab der nächsten Woche anfangen. 

(Iś kynte szon ab der nychsten woche anfangen.)

Mogę zacząć od przyszłego tygodnia. 


M: Vielen Dank für das nette Gespräch. Wir werden uns bei Ihnen noch melden. Auf Wiederhören. 

(Filen dank fyr das nete geszpryś. Wir werden uns baj inen noch melden. Ałf widerhyren.)

Dziękuję za miłą rozmowę. Odezwiemy się jeszcze do Pani. Do usłyszenia.

 
B: Vielen Dank. Auf Wiederhören. 

(Filen dank ałf widerhyren.)

Dziękuję. Do usłyszenia. 

 

Podobne artykuły

Lekcja 1 - Podstawowe zwroty

Oto moja historia: Nazywam się Bożena, mam 56 lat, jestem emerytowaną nauczycielką i od 18 miesięcy pracuję jako opiekunka osób starszych.

Czytaj więcej

Lekcja 2 - Pierwsze dni w pracy Opiekunki

Przerażona, ale i podekscytowana położyłam się spać. Pomyślałam: nie taki diabeł straszny, jak go malują… Ojej, to już 7.00 rano. No dobrze, to do dzieła. Po porannej toalecie weszłam do kuchni, gdzie czekała na mnie Pani Aneta z kubkiem gorącej kawy dla mnie.

Czytaj więcej